บุคลากร

คณาจารย์หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
 • รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
 • รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
 • ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
 • ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์
 • ดร.ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์

คณาจารย์ผู้ร่วมสอน

 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
 • ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำ ราญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค(บรรพต) วีรสัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐตรานนท์
 • ศาสตราจารย์ ดร.รังสรร ประเสริฐศรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศสารศรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ศิริภัทรโสภณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรปภา ชุติกรทวีสิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพนธ์ ยอดทอง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี มีมุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระธร บุณยรัตพันธุ์
 • ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
 • ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
 • ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์
 • ดร.ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
 • อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

 

ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
โทร 083-448-4223, 089-223-3392
E-mail : Dr.pradit@hotmail.com